گزارش از   اعمار پروژه مرکز آموزش های فنی وحرفه ی در مرکز ولایت ننگرهار


2 years ago

گزارش از   اعمار پروژه مرکز آموزش های فنی وحرفه ی در مرکز ولایت ننگرهار

 

نام پروژه ایجاد مرکز آموزش های فنی وحرفه ی در مرکز ولایت ننگرهار  که بتاریخ 1395/11/19 آغاز شده وبتاریخ 1397/05/19 تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هرینه این پروژه 268005.99 دالرامریکایی است که معادل آن( 17402111 ) افغانی می شود که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است. 

 مستفید شونده گان مستقیم این پروژه  200 دانش آموز حرفه ی و مستفید شونده گان غیری مستقیم 1200 نفر می باشند، . تاثیرات اجتماعی  این پروژه در راستا بلند بردن سطح آموزش  های فنی وحرفه ی   باشندگان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم بویژه بانوان  داشته است باشندگان  این  محل از اعمار همچون پروژه ها استقبال می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه  وزارت کاروامور اجتماعی   می باشد.