گزارش از اعمارپروژه بلاک نسایی ولادی در داخل محوطه شفاخانه صحت عامه در مرکز ولایت ننگرهار


2 years ago

گزارش از اعمارپروژه بلاک نسایی ولادی در داخل محوطه شفاخانه صحت عامه در مرکز ولایت ننگرهار

 

نام پروژه: عمار بلاک نسایی ولادی در داخل محوطه شفاخانه صحت عامه در مرکز ولایت ننگرهار   که بتاریخ 30/06/1395 آغاز شده وبتاریخ 30/06/1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هرینه این پروژه 314397 دالرامریکایی است که معادل آن( 21284676 ) افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است. ساختمان   بلاک نسایی ولادی در داخل  محوطه شفخانه صحت عامه   به شکل پخته واساسی  اعمار شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 150 تن از کارمندان صحی و مریضان زنانه در یک وقت ومستفیدشوندگان غیرمستقیم  این مرکز صحی 75200 نفر را زیر پوشش صحی  قرار داده است.

تاثیرات اجتماعی:  این مرکزی صحی که سبب  رسیدگی به چالش های  صحی مردم  بویژه بانوان  شده است اعمار این مرکزی صحی باعث کاهش مرگ ومیر مادران شده است  ومردم این  محل با ستایش از کمک های کشور دوستان هندوستان  از اعمار همچون پروژه ها استقبال می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد.