گزارش از اعمار مکتب کمپلکس قبایل درمرکز ولایت خوست


10 months ago

گزارش از اعمار مکتب کمپلکس قبایل درمرکز ولایت خوست

گزارش از اعمار مکتب کمپلکس قبایل درمرکز ولایت خوست!

نام پروژه اعمار  مکتب کمپلکس قبایل درمرکز ولایت خوست  است  که این پروژه مشمول ساختمان 10 صنفی،کمپیوترلب،لابراتوار،خوابگاه 200  نفری،مسجد شریف ، چاه سپتیک ، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی، و کثافت دانی شامل بوده که  تاریخ 1396/9/26 آغاز وبتاریخ 1398/1/23 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

 هزینه این پروژه  899،778.34 دالرامریکایی است که معادل آن  53348805.55   افغانی می شود  از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان  مستقیم این پروژه 700 نفر و مستفیدشوندگان غیر مستقیم 7000 نفر می باشند

باشندگان مرکز  ولایت خوست از کمک های کشور دوست هندوستان ستایش می کنند و همچنان برای ادامه کمک های کشور دوست هندوستان تاکید می کنند

قابل یاد اوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد