گزارش از اعمار مکتب هشت صنفی نسوان مهر،همراه باصنف کمپیوتر  و کتابخانه در قریه مهر ولسوالی پنجاب  ولایت بامیان


2 years ago

گزارش از اعمار مکتب هشت صنفی نسوان مهر،همراه باصنف کمپیوتر  و کتابخانه در قریه مهر ولسوالی پنجاب  ولایت بامیان

 

نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی همراه با صنف  کمپیوتر کتابخانه در قریه مهر ولسوالی پنجاب  ولایت بامیان که از تاریخ 1396-01-26 کار آن آغاز به تاریخ 1397-07-02 تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

هزینه ان 208289.27 دالر امریکایی که معادل آن  13905392.2 افغانی است ، که از جانب کشور هندوستان واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخته شده است

مستفید شونده گان مستقیم این پروژه  365 دانش آموز و مستفید شونده گان غیری مستقیم 1460 نفر می باشند، این پروژه در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش باشندگان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه 23 قریه  ولسوالی پنجاب ولایت بامیان را  تحت پوشش علمی قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم بویژه بانوان  داشته است

 باشندگان ولسوالی پنجاب ولایت بامیان از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نماید

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت معارف می باشد