گزارش از اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درولسوالی جاغوری ولایت غزنی


2 years ago

گزارش از اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درولسوالی جاغوری ولایت غزنی

نام پروژه اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درمنطقه پشت جوب ولسوالی جاغوری ولایت غزنی  که از تاریخ 9/8/1395   آغازو بتاریخ ختم 8/4/1396 هجری خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 204،460.41 دالر امریکایی است که معادل آن 14021894.94 افغانی می باشد که از جانب کشور دوست هندوستان از طریق برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 710 دانش آموز و مستفید شوندگان غیر مستقیم آن 6500نفر می باشد

پروژه مذکور 15 قریه از والسوالی مذکور را تحت پوشش قرار داده است و در راستای بلند بردن سطح سواد قریه های همجوار   بسیار مفید واقع شده دانش آموزان قریه های  مذکور حالا در یک فضای امن و مصوون درس میخواند همچنان افزون بر اعمار ساختمان لیسه دیوار احاطه معه دروازه ، 5 غرفه مبرز ،حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب نسوان پشت چوب در والسوالی جاغوری ولایت غزنی  اعمار شده است

قابل یاد آوری است که  اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت معارف می باشد