گزارش از اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی سبکتگین ولسوالی مقر ولایت غزنی


7 months ago

گزارش از اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی سبکتگین ولسوالی مقر ولایت غزنی

نام پروژه اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی، دیوار احاطه معه دروازه ، 5 غرفه مبرز ،حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب سبکتگین در والسوالی مقر ولایت غزنی که  تاریخ 24/9/1395آغاز  و بتاریخ ختم 23/5/1396 هجری خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 299،913.39 دالر امریکایی است که معادل آن 20622045.4 افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان و از برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 763 نفر و مستفید شوندگان غیر مستقیم آن 2235 نفر می باشد

پروژه مذکور دوازده قریه از والسوالی مذکور را تحت پوشش قرار داده است و در راستای بلند بردن سطح سواد قریه جات مذکور بسیار مفید واقع شده است  دانش آموزان  قریه های همجوار حالا در یک فضای امن  ومصوون درس میخواند. همچنان افزون بر اعمار ساختمان لیسه دیوار احاطه معه دروازه ، 5 غرفه مبرز ،حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب سبکتگین در والسوالی مقر ولایت غزنی نیز اعمار شده است

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد