گزارش از اعمار دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان


2 years ago

گزارش از اعمار دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان

نام پروژه دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان که 01-05-1396 آغاز وبتاریخ 02-04-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 255،242.90  دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 40 خانواده و مستفیدشوندگان غیر مستقیم به تعداد 500 خانواده می باشند. اعمار این پروژه توانسته است که شماری زیادی از زمین های زراعتی را، از خطر تخریب سیل نجاد دهد

باشندگان ولسوالی سیدخیل ولایت پروان باستایش از کمک های کشور هندوستان بر ادامه همچون پروژه های که به نفع به همه ی مردم می رسد تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی وآب می باشد