گزارش از اعمار یک باب مکتب 8صنفی برای پرورشگاه در شهرک محمود راقی ولایت کاپیسا


1 year ago

گزارش از اعمار یک باب مکتب 8صنفی برای پرورشگاه در شهرک محمود راقی ولایت کاپیسا

نام پروژه مکتب 8 صنفی برای  پرورشگاه  در شهرک محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا  که از تاریخ 26/12/1396 آغاز وبتاریخ 26/12/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی این پروژه   169731.06 دالرامریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم  این پروژه  100 نفرومستفید شونده گان  غیر مستقیم  1650 تن می باشند

باشندگان شهرک محمود راقی از کمک های کشورهندوستان ستایش می کنند وهمچنان بر ادامه کمک های کشور دوست هندوستان تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت کار وامور اجتماعی می باشد