گزارش از اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای در ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر


9 months ago

گزارش از اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای در ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای درقریه فروبل  ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر که از تاریخ 1396-06-25 خورشیدی آغاز  وبتاریخ 1397-04-10 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی  پروژه 139،991.66 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلنداجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 100 نفر ومستفیدشوندگان غیر مستقیم به تعداد 210 نفر می باشند این پروژه توانسته است که 8 قریه را تحت پوشش علمی قرار دهد همچنان برای 9 نفر کاری دایمی مساعد شده وبه 15 نفر دیگر  کارموقتی ایجاد شده است

باشندگان مرکز ولایت پنجشیر از تطبیق پروژه های مختلف کشور دوست هندوستان دربخش های این ولایت ستایش می کنند وبر ادامه ی همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد