گزارش از اعمار لیسه اعظمت در ولسوالی شاجوی ولایت زابل


9 months ago

گزارش از اعمار لیسه اعظمت در ولسوالی شاجوی ولایت زابل

 

نام پروژه اعمار تعمیر مکتب لیسه نوبهار تعدیل شده به اعمار لیسه اعظمت که در قریه اعظمت ولسوالی شاه جوی ولایت زابل موقعیت دارد که بتاریخ 1396/2/25 آغاز وبتاریخ 1397/9/10 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد است

قیمت مجموعی (192,704.44) دالر امریکایی که معادل آن (12,890,000) افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم(1013) نفرو مستفید شوندگان غیرمستقیم(1392) نفر می باشند

این پروژه در راستای بلندبردن سطح سواد علم و دانش باشنده گان روستای اعظمت  بسیار مفید واقع شده است.باشنده گان قریه اعظمت ولسوالی شاه جوی از تطبیقِ همچون پروژه های عام المنفعه حمایت و پشتیبانبی نموده اظهار خورسندی می کنند واز کمک های کشور دوست هندوستان نیرقدردانی می کنند

تطبیقِ این پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در این منطقه بسیار سودمند و ارزشمند واقع شده و تاثیرات مثبت خویش را در زندگی مردم محل بوجود آورده است

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد