گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر


5 months ago

گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع درولسوالی دره ولایت پنجشیر که از سال 1395 آغاز ودر سال 1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 236،562.99 دالر امریکایی است که از جانب کشورهندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان این پروژ 5000 هزار تن اعم از زنان ومردان وغیر مستقیم 13200 تن از باشندگان این ولسوالی می باشند. اعمار این مرکزصحی برای 12 تن کاردایمی وبرای 80 نفر دیگر کار موقتی ایجاد کرده است. این مرکز صحی توانسته است که 50 قریه ولسوالی دره ولایت پنجشیر را تحت پوشش صحی قرار بدهد

با اعمار این مرکز صحی بسیاری از چالش های صحی باشندگان ولسوالی دره حل شده است ساکنان این ولسوالی باستایش از کشو دوست هندوستان بر ادامه همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت می باشد