کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد


6 months ago

کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد

 

روزشنبه تاریخ 20 دلو سال روان به هدف آشنایی انجینران تازه استخدام شده درپیوند به  پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کارگاه دو روزه درتالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد

هدف از برگزاری این نشست معرفی وآشنایی انجینیران تازه استخدام شده نسبت به پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی  در بست کارشناس نظارت وارزیابی در ولایات است

وزارت محترم اقتصاد پس از به رقابت گذاشتن این بست ها بتاریخ  6 دلو سال روان آزمون بست های کارشناس نظارت وارزیابی ولایتی وِِیژه انجینری را اخذ کرده بود که از این میان انجینران که بلندترین نمرات را بدست آوردند استخدام شدند.

محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد باستایش از حمایت جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در پیوند به گزینش انجنیران، همچنان با اشاره به تاریخچه ی این برنامه  از انجینران خواست که با روش میکانیزم های عملگرا، بگونه ی درتطبیق پروژه ها  کار گرفته شود که در انجام  تطبیق پروژه ها درولایات  تاخیر نه افتد

همچنان محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحدهماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی روی آجندای کار گاه آموزشی ومعلومات مفصل وهمه جانبه روی پروژه های مرحله اول، دوم وسوم   ارایه کرد

ازسوی هم محترم عزیز الله شفیق آمرتنظیم فعالیت های مناطق کم انکشاف یافته ریاست انکشاف منطقوی پیرامون شیوه تطبیقی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، محترم نویداحمد مقصودی مشاور حقوقی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روی مبنای حقوقی پروژه ها وطی مراحل تفاهمنامه وهمچنان محترم سید علی عالمی معاون تخنیکی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در پیوند به مسایل تخنیکی پروژه ها  معلومات عمومی ارایه کردند

همچنان قرار است که معلومات در پیوند به مسایل اداری، چگونگی گزارش نویسی وگزارش دهی، کار گروپی ودیگر برنامه های مشابه فردا شریک ساخته شود