گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان


1 year ago

گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان

نام پروژه اعمار تعمیر انستیتوت تخنیکی ومسلکی با دیوار احاطه آن که از تاریخ 30-01-1396 آغاز وبتاریخ 30-12-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 280،438.74 دالر امریکایی است که از جانب کشورهندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. این پروژه که در اولویت قرارداشت و بنا بر ضرورت و در خواست ریاست محترم معارف در مرکز شهر ایبک اعمار شد

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 500 تن وغیر مستقیم به تعداد 1000 نفر می باشد که با تطبیق همچو پروژه ها میزان سطح دانش بلند رفته و باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزرات معارف می باشد