گزارش از اعمار ساختمان کتابخانه عامه در ناحیه دو مرکز ولایت سرپل


2 years ago

گزارش از اعمار ساختمان کتابخانه عامه در ناحیه دو مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار ساختمان کتابخانه عامه در ناحیه دو مرکز ولایت سرپل

نام پروژه: اعمارکتابخانه عامه درمرکز ولایت سرپل که ازتاریخ 1395/12/23 آغاز وبتاریخ

1397/03/23 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه پروژه: 164،178.02 دالرامریکایی که معادل 10803350 افغانی می شود که از جانب کشورهندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مسقتیم این پروژه مشمول پرسونل دایمی کتابخانه در طول ماه تقریباٌ 1000 نفر بوده است. مستفیدشوندگان غیرمستقیم درطول ماه بتعداد 6000 هزار تن می رسد

باشندگان مرکز ولایت سرپل بویژه قشر باسواد از ایجاد این کتابخانه اظهار خوشنودی می کنند و نیز برایجاد همچون کتاب خانه ها در ولایات کشور تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت اطلاعات وفرهنگ می باشد