صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور

افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور

اسم پروژه : افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور  این...


اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل

اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل

اسم پروژه : اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل.  این پروژه به تاریخ 26/02/1396 خورشیدی آ...


اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اسم پروژه : اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار  این پروژه به تاریخ 17/05/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 1...


اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اسم پروژه : اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان  این پروژه به تاریخ 05/05/1397 خو...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 28/09/13...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز گرد...


احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان

احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان

اسم پروژه : احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان  این پروژه به...


اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اسم پروژه : اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان  این پروژه به تاریخ 13/06/...


اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

اسم پروژه : اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز  این پروژه به تاریخ 30/7/1397خورشیدی آغاز و به ت...


اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک این پروژه به تاریخ 05/09/1397آغاز و به&z...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان کار این پروژه به تاریخ 17/5/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان کار این پروژه به تاریخ 23/10/1397 آغاز گر...