صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار  تعمیر کلینیک CHC   دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست که کار آن از تاریخ 15/04...


اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان

اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا درولسوالی ورس  ولایت بامیان که کار آن از تاریخ 14/06/13...


جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

  جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) روزچهار شنبه تاریخ 20 قوس سال 139...


اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل

اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل

  نام پروژه:  اعماریک باب کلینک صحی جامع ( CHC ) درقریه زنزیر ولسوالی شملزی ولایت زابل که کار آن از تاریخ 21/...


اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا

اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار کانال محمدخیلدر مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ تاریخ 23/02/...


اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا

اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی خواجه خیل در مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ ت...


اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر

اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر

  نام پروژه:  اعمار مکتب 8 صنفی برای دارلمعلمین طبقه اناث ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 09/12/1395 آغاز و به&z...


اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 22/04/1395 آغاز و به‌ ت...


ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

  نام پروژه:  ایجاد 118 باب فارم کشمش خانه در ولسوالی های (برکی برک،محمدآغه، چرخ و خوشی) ولایت لوگرکه کار آن...


اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرلیسه سید جلال بخاری  درمرکز ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 16/05/1395 آغاز و ب...


اعمار ساختمان لیسه غرغشت در مرکز  ولایت خوست

اعمار ساختمان لیسه غرغشت در مرکز  ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه زمبر تعدیل به لیسه ده صنفی غرغشت مرکز ولایت خوست که کار آن از ت...


اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعماریک باب کلینیک صحی اساسی (BHC)  ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 19/08/13...