معلومات درمورد برنامه

تفاهمنامه تعهد 20 میلیون دالری کمک هندوستان به افغانستان در 28 اگست 2005  به امضاء رسید که الی 21 جولای 2020 تمدید گردیده است . همچنان تفاهمنامه تعهد 100 میلیون دالری کمک هندوستان به افغانستان در 11 نوامبر 2012 به امضاء رسید که الی 12 نوامبر 2021 تمدید گردیده و مدار اعتبار می باشد. به منظور پیشبرد مؤثر و به موقع برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی(HICDP) ایجاد کمیته رهبری برنامه توسط مصوبه شماره (4) شورای وزیران مؤرخ 1390/2/1 تصویب شد و بعداً توسط مصوبه شماره (۱) شورای وزیران مؤرخ 05/01/1395 نیز تصویب شد که در رأس آن وزارت اقتصاد قرارد دارد و وزارت مالیه، ادارات سکتوری تطبیق کننده و دو نفر از سفارت جمهوری هند عضویت آن را  دارند. حکم شماره 4090 مؤرخ 15/12/1384 و حکم شماره 7417 مؤرخ 24/12/1387 مقام عالی ریاست جمهوری  غرض طرح و تطبیق برنامه انکشافی در ولسوالی ها و ولایات کمیته وزراء مشتمل بر وزرات ها و ریاست های مستقل تحت ریاست وزیر اقتصاد مؤظف گردید.

به تعقیب آن وزارت اقتصاد تفاهمنامه های سه جانبه فی ما بین وزارت اقتصاد، اداره سکتوری و سفارت جمهوری هند برای هر پروژه که شامل برنامه HICDP  میگردید را به امضاء رسانید. و همچنان رهنمود تطبیقی برنامه HICDP که جزء تفاهمنامه تعهد 20 و 100 میلیون دالری بین افغانستان و هندوستان می باشد تصویب شد. به اساس مواد رهنمود تطبیقی برنامه HICDP یک کمیته نظارت مشتمل بر نماینده گان وزارت اقتصاد، سفارت جمهوری هند و نمایندگان ادارات سکتوری تطبیق کننده نیز پیشبینی شده است که وظیفه بررسی و ارزیابی فزیکی و مالی پروژه های برنامه را در هر سکتور، بررسی گزارش پیشرفت کار و پیشنهاد اقدامات اصلاحی جهت اجرای پروژه ها با سرعت بیشتر و حل مشکلات سد راه اجرای به موقع پروژه ها را بعهده دارد.

وزارت اقتصاد به عنوان وزارت هماهنگ کننده تطبیق تمام پروژه های تحت برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) از جانب دولت جمهوری افغانستان تعین گردیده است و ریاست انکشاف منطقوی و واحد هماهنگی مدیریت پروژه ها مسوولیت هماهنگی تطبیق برنامه در مناطق کمتر توسعه یافته ویاولایت های محروم در 34 ولایت افغانستان را بعهده دارد. این پروژه ها مردم محور هستند و شورا های مردمی اولویت های انکشافی شانرا توسط ادارات سکتوری تطبیق کننده انتخاب و اجرا می نمایند. برنامه HICDP  در تمام ولایات پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی را از طریق 19 وزارتخانه و ادارات مستقل دولتی تطبیق می کند که شرکای تطبیق کننده برنامه با تعداد پروژه های شان عبارتند از وزارت معارف (132)، وزارت صحت عامه (102)، وزارت احیاء و انکشاف دهات (56)، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (28)، وزارت انرژی و آب (26)، وزارت تحصیلات عالی (25)، وزارت شهرسازی و مسکن (15)، وزارت فوائد عامه (14)، وزارت کار و امور اجتماعی (10)، ریاست مستقل ارگانهای محلی (7)، اداره کرکت بورد (4)، وزارت اطلاعات و فرهنگ (3)، وزارت امور زنان (3)، وزارت عدلیه (1)، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان (1)، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل (1)، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت (1)، رادیو تلویزیون ملی (1)، اداره محیط زیست (1).

 در حال حاضر، 431 پروژه انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی  در مراحل مختلف تطبیق قرار دارند.

الی ماه سنبله سال 1397 خورشیدی در اجرای مرحله اول، دوم و سوم این برنامه پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته است که در مرحله اول و دوم پروژه های 20 میلیون دالری از جمله 102 پروژه تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است و تنها 4 پروژه هنوز هم تحت کار می باشد. از مجموع 431 پروژه مرحله سوم از کمک های 100 میلیون دالری برنامه 186 پروژه تکمیل شده است و 131 پروژه در جریان تطبیق است و 81 پروژه در مراحل مختلف  تدارکات قرار دارند و 20 پروژه باقیمانده جهت منظوری به وزارت خارجه هندوستان فرستاده شده است. با این حال، فقط 13 پروژه قرارداد شان به دلایل مختلف لغو گردیده است.

همچنان به منظور تضمین انکشاف پویاتر، و سریعتر اقتصادی و زیربنایی اجتماعی و افزایش مؤثریت و کارایی این   برنامه، وزارت اقتصاد قصد دارد تا مرحله چهارم این برنامه را در سه جزء  اساسی به مرحله اجراء بگذارد. این امر ادارات سکتوری تطبیق کننده را قادر می سازد تا پروژه های خود را در یک دوره کوتاه تر و با کیفیت بالاتر مطابق به اولویت های مهم انکشافی جامعه تطبیق و تکمیل نمایند.