اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر
اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد  ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1396/01/29...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر
اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزرکوت تعدیل به دمبروکلی ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر
اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کاربوری  ولسوالی شیگل ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/11/21 آغ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر
اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی لویه بچه تعدیل به چنار میناگل  ولسوالی مره ور ولایت کنرکه کار آن از ت...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار
اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCدرمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه  ولایت تخارکه کار آن از تا...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار
اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCخیر آباد  ولسوالی دشت قلعه ولایت تخارکه کار آن از تاریخ 1...


اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس
اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس

نام پروژه: اعمار باغچه های مرغداری در سه ولسوالی (قلعه نو قادس ومقر) ولایت بادغیس که کار آن از تاریخ 24/11/1397 آغاز و...


اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار
اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار

  نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرها که کار آن از تاریخ 1397/11/20 آغاز و به&zwn...


153716833356.jpg
گزارش از پروژه اعمار کلینیک اساسی قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات
153821842660.jpg
گزارش از اعمار ساختمان کلینیک قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور
154252188569.jpg
گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان
1547892501شماره 81.jpg
گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات