اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار
اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

  نام پروژه اعمارپلچک آهن کانکریتی بالای شاخه دریای آمو  به طول 18 متر درمنطقه القناق ولسوالی درقد ولایت تخار...


اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر
اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

  نام پروژه اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در قریه لیچلام ولسو...


اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر
اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

  نام پروژهاعمار مکتب ده  صنفی مجهز با کمپیوترلب ،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در...


اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر
اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی همراه با صنف  کمپیوتر ولابراتوا در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر...


اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار
اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی جامع CHC در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که بتاریخ 13/05/1395 آغاز شده وبت...


اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا
اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا

  اسم پروژه اعمارساختمان  تدریسی دانشکده ی  زراعت دانشگاه پکتیکا است که در مرکز این ولایت قرار دارد از ت...


جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی
جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

  جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 27 حمل سال 139...


اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی اناث لوی کاریز درمرکز لشکرگاه ولایت هلمند
اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی اناث لوی کاریز درمرکز لشکرگاه ولایت هلمند

  نام پروژه  اعمار ساختمان مکتب 8 صنفی اناث در قریه کاریز مرکز لشکرگاه  ولایت هلمند قرار دارد که از تاری...


154098534963.jpg
گزارش از پروژه ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب
1547892501شماره 81.jpg
گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات
1549860805IMG_0408.JPG
کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید
1555220994شماره 109.jpg
گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر